Сургалтын хуваарь

2024 оны 01-р сараас 07-р сард хүртэл зохион байгуулах сургалтын хуваарь орлоо.